Djelatnost Židovske općine Rijeka

Židovska općina Rijeka je zajednica dobrovoljno udruženih građana Židova, koji žive na području Grada Rijeka i Primorsko – goranske županije. Židovska općina djeluje sa sjedištem u Gradu Rijeci – Ivana Filipovića 9. Ciljevi i zadaci Židovske općine Rijeka su:

– briga za očuvanje vjerskih obreda i tradicija svojih pripadnika;

– unapređenje židovskih misli, jezika i kulture;

– briga o zaštiti i obnovi židovskih kulturnih, povijesnih i umjetničkih spomenika;

– upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom židovske zajednice i spomenicima;

– briga za povrat nezakonito oduzete imovine u vlasništvu ŽOR i njenih članova;

– organiziranje i pružanje pomoći svojim socijalno ugroženim, hendikepiranim i starijim članovima u bilo kojem obliku;

– organiziranje društvenog života svojim članovima ( s naglaskom na rad s djecom i mladima );

– unapređenje duhovnih i kulturnih veza sa Izraelom i židovskim zajednicama u inozemstvu, kao i drugim židovskim organizacijama;

– pomaganje Židovima koji su ugroženi ili progonjeni, te suprostavljanje rasizmu, antisemitizmu, predrasudama i netoleranciji kada i gdje se pojave;

– suradnja sa drugim vjerskim zajednicama.

ŽIDOVSKU OPĆINU RIJEKA ZASTUPA I PREDSTAVLJA PREDSJEDNIK. ORGAN UPRAVLJANJA ŽIDOVSKOM OPĆINOM JE UPRAVNI ODBOR.

U nadležnosti Upravnog odbora je ( da ):

– donosi proračun za narednu godinu;

– usvaja periodične i godišnje obračune;

– odlučuje o nabavi, iznajmljivanju i otuđivanju pokretne i nepokretne imovine ŽOR;

– donosi Statut ŽOR;

– donosi Pravilnik o kriterijima za prijem u članstvu ŽOR i ostale opće akte;

– odlučuje o angažiranju izvršitelja pojedinačnih administrativnih i stručnih poslova, te odlučuje o visini naknade za obavljanje poslova;

– donosi odluku o prestanku mandata članovima Upravnog odbora pod uvjetima predviđenim ( ovim ) Statutom;

– imenuje članove Upravnog odbora ukoliko se u toku mandatnog razdoblja smanji broj članova za više od dva člana do kraja mandatnog razdoblja;

– imenuje i razrješava komisije i radne grupe za svoje potrebe; – odlučuje o podnesenim izvještajima i prijedlozima komisija i radnih grupa;

– pokreće postupak za utvrđivanje odgovornosti u slučaju utvrđenih nepravilnosti u poslovanju, posebno u materijalno-financijskom, te izriče mjere;

– raspisuje izbore za članove Upravnog odbora;

– imenuje Izbornu komisiju;

– imenuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih dokumenata;

– odlučuje o visini članarine i doprinosa za groblje;

– odobrava rashode koji nisu predviđeni proračunom;

– odlučuje i o drugim pitanjima u vezi sa ostvarenjem ciljeva i zadataka ŽOR;

Za potrebe Upravnog odbora osnivaju se sljedeća radna tjela ( komisije – radne grupe ):

– komisija za utvrđivanje nepravilnosti u materijalno – financijskom poslovanju;

– komisija za utvrđivanje potreba za sanaciju i održavanje židovskog groblja Kozala i Opatija,

– radna grupa za izradu kriterija i Pravilnika o socijalnoj i humanitarnoj pomoći članovima ŽOR,

– radna grupa za ostvarivanje prava iz sredstava postojećih odštetnih fondova,

– po potrebi i druga radna tijela;

Statutom Židovske općine Rijeka od dana stupanja na snagu dne. 04.04.2001. utvrđene su i sve ostale odredbe, nadležnosti, kao i obveze o radu i djelovanju Židovske općine Rijeka. Po isteku mandata članovima Upravnog odbora ( 20.prosinca 2003g. ) izabrani su novi – koji će po ovom Statutu obnašati dužnosti i obaveze upravljanja Židovskom općinom Rijeka za naredno ( četverogodišnje ) mandatno razdoblje.

( Tekst pripremila : mr. sc. Irena Deže S.prof.)